Realinvest är ett familjeägt företag som långsiktigt äger och förvaltar en diversifierad portfölj av fasta och finansiella tillgångar.

Alla våra investeringar skall syfta till att ge god riskjusterad avkastning samtidigt som de skall bidra till en hållbar utveckling i världen. Bland våra innehav återfinns därför allt från hyresfastigheter, skogs- och jordbruksmark, hållbarhetscertifierade noterade värdepapper, gröna obligationer, aktier i onoterade företag till direkta investeringar i förnybar energiproduktion i utvecklingsländer.