Mål och strategi

Realinvests investeringshorisont är i princip evig och avkastningen på företagets eget kapital skall efter inflation med mycket god marginal överstiga årliga utdelningar till aktieägare, så att större delen av företagets vinster kan återinvesteras i fler och fler hållbara investeringar år efter år.

Våra hållbarhetsmålsättningar är att 100% av våra investeringar skall vara ESG-klassade (SFDR klass 8) eller bättre, att det totala CO2-avtrycket från vår egen verksamet och den i våra investeringar skall vara minst lika bra som för indexet MSCI World Climate Paris Aligned och att minst 50% av våra investeringar har en tydlig intentionalitet att bidra till de av FNs globala Utvecklingsmål vi anser vara de mest fundamentala för uthålligt mänskligt liv på jorden, nämligen:

Vår finansiella målsättning är att företagets eget kapital skall trefaldigas i reala termer vart 30:e år vilket, under förutsättning att den långsiktiga inflationen ligger kring 2% årligen, innebär att vi vill att avkastningen på vårt eget kapital skall vara ca 7% per år under en 10-årsperiod.

Företagets investerings- och riskhanteringsstrategi bygger på mycket god diversifiering mellan olika tillgångsslag, finansiella såväl som reala, där olika delar av portföljen kan bevara värde och generera avkastning i olika tänkbara marknadsklimat och därmed samspela för att företagets totalportfölj skall få bästa möjliga riskjusterade avkastning. I kombination med en konservativ belåningsgrad ger denna diversifiering också företaget bästa möjliga motståndskraft mot förluster även i riktigt dåliga förhållanden och finansiella kriser. Genom vår hållbarhetsstrategi tror vi också att företagets långsiktiga finansiella avkastning får extra medvind, samtidigt som vi bidrar till att kommande generationer har en god värld att leva i.