Mål och strategi

Realinvests investeringshorisont är i princip evig och avkastningen på företagets eget kapital skall med mycket god marginal överstiga årliga utdelningar till aktieägare, så att större delen av företagets vinster kan återinvesteras i fler och fler hållbara investeringar år efter år.

Vår finansiella målsättning är att avkastningen på företagets eget kapital skall vara ca 7% årligen över en marknadscykel. Vår hållbarhetsmålsättning är att företagets kapital inte skall placeras på ett sätt som skadar hållbart liv på jorden, och en stor del av kapitalet skall vara placerade i verksamheter och tillgångar som bidrar till lösningar på världens hållbarhetsproblem.

Företagets investerings- och riskhanteringsstrategi bygger på mycket god diversifiering mellan olika tillgångsslag, finansiella såväl som reala, där olika delar av portföljen kan bevara värde och generera avkastning i olika tänkbara marknadsklimat och därmed samspela för att företagets totalportfölj skall få bästa möjliga riskjusterade avkastning. I kombination med en konservativ belåningsgrad ger denna diversifiering också företaget bästa möjliga motståndskraft mot förluster även i riktigt dåliga förhållanden och finansiella kriser. Genom vår hållbarhetsstrategi tror vi också att företagets långsiktiga finansiella avkastning får extra medvind, samtidigt som vi bidrar till att kommande generationer har en god värld att leva i.